กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Department of Labour Protection and Welfare

Standard :TLS

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

               เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนครินทร์ อมเรศ


  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

       กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งช่วย 230 ลูกจ้าง บริษัท นิตพอยน์ จ.นครปฐม ถูกลอยแพหลังนายจ้างปิดกิจการ
รับข่าวสารกรม