โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่


Attachments:
Download this file (47722-2.pdf)47722-2.pdf[แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน]243 kB
Download this file (47722.pdf)47722.pdf[กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559]55 kB