วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการ


วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

                       “แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน”

 

พันธกิจ (Mission)

 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน
 2. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า
 3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
 4. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล

 

       แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมด้านแรงงาน   

       เป้าหมาย        

       1. แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและมีสวัสดิการที่เหมาะสม

       2. ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

       แนวทางการพัฒนา

 1. กำกับ ดูแล ให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
 2. สร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีต่าง ๆ
 3. ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
 4. ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
 5. พัฒนา กลไกการกำกับ ดูแลแรงงานและการสงเคราะห์ลูกจ้าง
 6. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563 ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน
 7. พัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี
 8. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยในการทำงาน

       

       แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง     

       เป้าหมาย        

       1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

        2. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

       แนวทางการพัฒนา

 1. ป้องกันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การใช้แรงงานบังคับ การทำประมงผิดกฎหมาย
 2. กำกับดูแลให้แรงงานประมงทะเล และที่เกี่ยวเนื่องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
 3. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้บริหารจัดการด้านแรงงานไทย มรท.8001-2563 ต่อไป
 4. เสริมสร้างความรู้ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสภาพแวดล้อมเชิงบวกในสถานประกอบกิจการ
 5. สร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด

 

       แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพแรงงานตลอดช่วงวัย

       เป้าหมาย  การพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงวัย

       แนวทางการพัฒนา

 1. สร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีต่าง ๆ
 2. สร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย
 3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงาน

 

       แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

       เป้าหมาย 

       1. บริการของกรมมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ (พัฒนาองค์กร/บุคลากร/กฎหมาย)

        2. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

       แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ PMQA 4.0
 2. พัฒนาการให้บริการตามมาตรฐานการพัฒนาระดับประเทศ
 3. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของกรมให้เป็นรูปธรรม
 4. ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานการปฏิบัติราชการและการให้บริการภาครัฐ
 5. พัฒนาการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม
 6. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร