ผู้บริหาร


นางโสภา เกียรตินิรชา
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2098-99
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวกาญจนา พูลแก้ว
รองอธิบดี
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2131-33
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ
รองอธิบดี
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2111-12
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รองอธิบดี
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2121-22
อีเมล @labour.mail.go.th
 
นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2036
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางวัชรี มากหวาน
ผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2037
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายเกริกไกร นาสมยนต์
ผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2037
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2037
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร
ผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2037
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสุนัน เพชรชู
ผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2037
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพงศ์เทพ เพชรโสม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2047
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2058
อีเมล @labour.mail.go.th
นางสาวสุวดี ทวีสุข
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2448 9128-39
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2448 9128-39
อีเมล @labour.mail.go.th
นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส
ผู้อำนวยการกองนิติการ
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2088
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายไพโรจน์ พันธคาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2087
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายธานินทร์ พุ่มอรุณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2171
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2177
อีเมล @labour.mail.go.th
นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต
ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2155
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายทิศชัย หงษ์ศิรินทนาถ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2154
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2077
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2082
อีเมล @labour.mail.go.th
นางสาวสุนิสา ผิวนวล
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2125
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวิฑูรย์ แก้วก่า
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2445
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวปัญจโฉม สุขนาค
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2101
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวจุฑามาศ มาฤาษี
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2010
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายเกษมสันต์ เครือเจริญ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2065
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2033
อีเมล @labour.mail.go.th
นางสาวชนิดาภรณ์ ลิ้นทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2031
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอำนาจ อัตวรอนันต์
เลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2009
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน