ผู้บริหาร


นายวิวัฒน์ ตังหงส์
อธิบดี

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์
รองอธิบดี

นางวลัยพร เหล่าวานิช
รองอธิบดี


รองอธิบดี

นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นางโสภา เกียรตินิรชา
ผู้ตรวจราชการกรม

นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
ผู้ตรวจราชการกรม

นายมโนชญ์ แสงแก้ว
ผู้ตรวจราชการกรม

นายประดิษฐ์ สุรชัย
ผู้ตรวจราชการกรม


ผู้ตรวจราชการกรม

นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป
ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์

นายอำนวย ภู่ระหงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

นายเกริกไกร นาสมยนต์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

นายอนุชา จันทรเกษร
ผู้อำนวยการกองนิติการ

นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน

นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์

นางสาวสุวดี ทวีสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางกรรณารัตน์ อรรจน์สาธิต
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นายธานี ศิริล้น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน

นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานงาน


ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

นายสมหวัง หมอยาดี
เลขานุการกรม

รับข่าวสารกรม