ผู้บริหารนายอภิญญา สุจริตตานันท์
อธิบดี

นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี

นางโสภา เกียรตินิรชา
รองอธิบดี

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส
รองอธิบดี

นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นายสมพจน์ กวางแก้ว
ผู้ตรวจราชการกรม

นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว
ผู้ตรวจราชการกรม

นางเจริญพิศ เอกอุรุ
ผู้ตรวจราชการกรม

นางวัชรี มากหวาน
ผู้ตรวจราชการกรม

นายเกริกไกร นาสมยนต์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

นายมนตรี มณีรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

นายสุรศักดิ์ บรรลือศักดิ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน

นางสาวสุนัน เพชรชู
ผู้อำนวยการกองนิติการ

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

นายวิสุทธิ์ คงสุจริต
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน


ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน

นางนิตยา โพธิ์สุข
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

พันจ่าตรีพิระ โชคบุญเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน

นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต
ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์

นายอำนวย งามเนตร์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์

นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

นายอุริศ แช่มสุวรรณวงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางรุ้งลาวัลย์ กัณฑสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

นายอาทร นุ่นสังข์
เลขานุการกรม

พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม