ผู้บริหาร


นายนิยม สองแก้ว
อธิบดี
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2098-99
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายสมพจน์ กวางแก้ว
รองอธิบดี
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2121-22
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว
รองอธิบดี
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2131-33
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ
รองอธิบดี
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2111-12
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2036
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวิสุทธิ์ คงสุจริต
ผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2037
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมชาย เอื้อจารุพร
ผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2037
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางวัชรี มากหวาน
ผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2037
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายเกริกไกร นาสมยนต์
ผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2037
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2037
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพงศ์เทพ เพชรโสม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2047
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสายชล แจ่มแจ้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2058
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2448 9128-39
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2448 9128-39
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสุนัน เพชรชู
ผู้อำนวยการกองนิติการ
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2088
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายไพโรจน์ พันธคาร
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2087
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายธานินทร์ พุ่มอรุณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2171
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพฤกษ์ พรหมพันธุม
ผู้อำนวยการ (ต้น)
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2177
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต
ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2155
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายทิศชัย หงษ์ศิรินทนาถ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2154
อีเมล @labour.mail.go.th
นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2077
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนภัสวรรณ การเจน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2082
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางนิตยา โพธิ์สุข
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2125
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวิฑูรย์ แก้วก่า
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2445
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวปัญจโฉม สุขนาค
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2101
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2010
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายเกษมสันต์ เครือเจริญ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2065
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอุริศ แช่มสุวรรณวงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2033
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวชนิดาภรณ์ ลิ้นทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2031
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2000 ต่อ 2009
อีเมล @labour.mail.go.th

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน