หน่วยงานส่วนกลาง

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 1506 กด 3
 • นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 022457787 หมายเลขภายใน 2996-9
  โทรสาร: 022458229
 • นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 022462015 หมายเลขภายใน 2775-7
  โทรสาร: 022458537
 • นางวลัยพร เหล่าวานิช รองอธิบดี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 022458260 หมายเลขภายใน 2665-6
  โทรสาร: 022458356
 • โทรศัพท์: 022469359
 • นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 022469359 หมายเลขภายใน 2119
 • นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 022470837 หมายเลขภายใน 2122
 • นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 022452452 หมายเลขภายใน 2120
 • นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 022463247 หมายเลขภายใน 2117
  โทรสาร: 022469034
 • ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 (สมุทรปราการ)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 023806097, 023806098, 023806099
  โทรสาร: 023806097
 • โทรศัพท์: หมายเลขภายใน 2115-6
  โทรสาร: 022469034
 • สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • โทรศัพท์: 022454987 หมายเลขภายใน 2307, 2292
  โทรสาร: 022454986
 • โทรศัพท์: หมายเลขภายใน 2151
  โทรสาร: 022454986
 • โทรศัพท์: 022457175 หมายเลขภายใน 2290-1
  โทรสาร: 022454986
 • โทรศัพท์: 022457211 หมายเลขภายใน 2158
  โทรสาร: 022457211
 • โทรศัพท์: หมายเลขภายใน 2159
  โทรสาร: 022457211
 • โทรศัพท์: หมายเลขภายใน 2160
  โทรสาร: 022468370
 • โทรศัพท์: หมายเลขภายใน 2160
  โทรสาร: 022468370
 • โทรศัพท์: หมายเลขภายใน 2009
  โทรสาร: 023541642
 • โทรศัพท์: 023541652 หมายเลขภายใน 2332
 • โทรศัพท์: 023541652 หมายเลขภายใน 2331
 • โทรศัพท์: 023541653 หมายเลขภายใน 2333
 • โทรศัพท์: 022465828 หมายเลขภายใน 2190
 • โทรศัพท์: 022466101, 022466102 หมายเลขภายใน 2195
 • โทรศัพท์: 022466101, 022466102 หมายเลขภายใน 2192
 • โทรศัพท์: 022455188 หมายเลขภายใน 2293
  โทรสาร: 022455226
 • โทรศัพท์: 022455049 หมายเลขภายใน 2306
 • โทรศัพท์: หมายเลขภายใน 2305
  โทรสาร: 022455226
 • โทรศัพท์: 022455090 หมายเลขภายใน 2152
 • โทรศัพท์: 022455310 หมายเลขภายใน 2318
 • โทรศัพท์: 022451371 หมายเลขภายใน 2328
 • โทรศัพท์: 022451371 หมายเลขภายใน 2329
 • ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 022454191 หมายเลขภายใน 2312
 • IT Help desk
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 022455981, 022456487 หมายเลขภายใน 2311, 2314, 2315, 2317
  โทรสาร: 022453504
 • สำนักแรงงานสัมพันธ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • โทรศัพท์: 022468392 หมายเลขภายใน 2010
 • โทรศัพท์: 022468993 หมายเลขภายใน 2148
 • โทรศัพท์: หมายเลขภายใน 2014
  โทรสาร: 022468993
 • โทรศัพท์: หมายเลขภายใน 2022
  โทรสาร: 022468825
 • โทรศัพท์: 022468825 หมายเลขภายใน 2026
 • โทรศัพท์: 026434471 หมายเลขภายใน 2026
 • หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และประสานวิชาการ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 022468825 หมายเลขภายใน 2026
 • หัวหน้างานสถิติและติดตามประเมินผล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 022468825 หมายเลขภายใน 2024
 • ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 026434470, 026434471 หมายเลขภายใน 3014
 • โทรศัพท์: 022455867 หมายเลขภายใน 2227
 • หัวหน้างานวิชาการและเครือข่ายแรงสัมพันธ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 026434471 หมายเลขภายใน 2081
 • หัวหน้างานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 022462118 หมายเลขภายใน 2184
 • ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนกลาง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 022468993 หมายเลขภายใน 2025
 • หัวหน้างานทะเบียน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 022468993 หมายเลขภายใน 2027

รับข่าวสารกรม

Search