กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

กสร.จัดอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ลูกจ้างทำงานบ้าน อันมิได้ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย


วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน อันมิได้ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ” โดยมี เรือเอกจักรทิพย์ กล่ำเสือ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงานนอกระบบรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน อันมิได้ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย สามารถเป็นเครือข่ายแรงงานนอกระบบได้ รวมถึงป้องกันตนเองและผู้อื่นจากปัญหาการค้ามนุษย์ให้ได้รับการคุ้มครองดูแลสิทธิตามกฎหมาย ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน อันมิได้ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 200 คน รูปแบบการดำเนินการ ภาคเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ “สิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างทำงานบ้านตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541” และ “รูปแบบการค้ามนุษย์ การป้องกันการค้ามนุษย์ และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” ภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรม “การสร้างความสัมพันธ์และการเป็นเครือข่ายในการทำงานมที่ดี” และ“ความสุขในการทำงานและการบริการด้วยใจ” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line