กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

กสร. อบรมพนักงานตรวจแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมพนักงานตรวจแรงงาน มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความรู้ ความสามารถในการคุ้มครองแรงงานพร้อมปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย


นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพฯ ว่า กสร.มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว โดยมีพนักงานตรวจแรงงานเป็นกลไกสำคัญในการตรวจบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในสิทธิหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวพนักงานตรวจแรงงานนอกจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องมีทักษะที่จำเป็นเพื่อประกอบการปฏิบัติงานด้วย เช่น ทักษะการสื่อสาร การสอบข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นต้น


นายสมบูรณ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในการคุ้มครองแรงงานเกิดผลสัมฤทธิ์ กสร.จึงได้จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งฝึกทักษะ เทคนิคการทำงานจากจากผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านการคุ้มครองแรงงานเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ในการอบรมดังกล่าว ยังมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และคุณธรรมของพนักงานตรวจแรงงานในการบังคับใช้กฎหมายด้วย

….……………………………….......

 

ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  ข่าวที่ 80/2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม