กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สถานศึกษากว่า 800 แห่ง ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจำปี 2562  มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันแก่นักเรียน นักศึกษา เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เผยมีสถานศึกษา     เข้าร่วมแล้ว 2,207 แห่ง และเข้ารับรางวัลปีนี้ 843 แห่ง

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานเปิดพิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความปลอดภัย    อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้กำหนดเป้าหมายหลักในการดำเนินงานให้มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Preventive Safety Culture) และสร้างวิสัยทัศน์อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ (Zero Vision) ผ่านกลไกสำคัญคือการสร้าง ความตระหนักรู้และการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรม ที่ไม่ก่อเกิดภาวะเสี่ยงภัยอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจ ภายใต้แนวคิด “ปลอดภัยไว้ก่อน” โดยเริ่มต้นด้วยการเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัย   ในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่วัยแรงงานต่อไป

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า กสร.ได้จัดกิจกรรมประกวดสถานศึกษาปลอดภัยขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม     โดยกำหนดเกณฑ์การประกวด อาทิ สถานศึกษาจะต้องมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณและบุคลากรรับผิดชอบด้านความปลอดภัย มีมาตรการดูแลเกี่ยวกับอัคคีภัย ไฟฟ้า สุขภาพและสภาพแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่  ปี 2558 – 2561 มีสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 1,512 แห่ง และในปี 2562 นี้ มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีแรก 695 แห่ง และที่เคยเข้าร่วมมาอย่างต่อเนื่องในปีก่อนหน้านี้อีก 464 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,159 แห่ง ทั้งนี้มีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น จำนวน 843 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาที่มีการดำเนินการต่อเนื่อง 5 ปี จำนวน 39 แห่ง, ดำเนินการต่อเนื่อง 4 ปี 60 แห่ง, ดำเนินการต่อเนื่อง     2 และ 3 ติดต่อกัน 341 แห่ง และเกียรติบัตรฯ ดีเด่นปีที่ 1 จำนวน 403 แห่ง จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องมา 5 ปี มีสถานศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมและสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานจนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นแล้ว จำนวน 2,207 แห่ง นักเรียน/นักศึกษา และบุคลลากรในสถานศึกษาได้รับการดูแล 1,936,431 คน ซึ่งสถานศึกษาเหล่านี้ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น และจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม