กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุม คกก.บริหารจัดการยกระดับให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีสาระสำคัญเพื่อพิจารณา(ร่าง)คู่มือมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การตัดสินและการมอบรางวัล แบบประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ การเข้าร่วมขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก( Govemment Easy Contact Center : GECC)และการเข้าร่วมสมัครประกวดรางวัลเลิศรัฐ(Public Sector Excellence Awards)ของหน่วยงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีผู้บริหารกรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


รับข่าวสารกรม