กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ดึง พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ ร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ


        กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จับมือบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ดึงสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น กว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ ร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ หวังให้เด็กก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทำงานอย่างมีคุณค่าและ   มีคุณภาพชีวิตที่ดี มอบเป็นของขวัญในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

        พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน  แถลงข่าว “พีทีที สเตชั่น ร่วมมือเป็นเครือข่ายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายกับกระทรวงแรงงาน” ว่ากิจกรรมนี้เริ่มต้นจากการที่รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแล เพื่อให้เด็กที่ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้รับการจ้างงานที่เป็นธรรม มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย รวมทั้งได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ผ่านการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง และการตรวจแรงงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้วยการเพิ่มโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก   ผิดกฎหมายให้สูงขึ้น เพื่อป้องปรามการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างเอกชนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัท ปตท.น้ำมันและ  การค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันภายใต้ชื่อ พีทีที สเตชั่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในทุกรูปแบบร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยมีเป้าหมายในจ้างแรงงานเด็กที่เข้ามาทำงานกับบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และร่วมเป็นเครือข่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ โดยใช้ช่องทางสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่อยู่ในความดูแลกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ สร้างความตระหนักให้กับพนักงาน คู่ค้า ตลอดจนผู้ใช้บริการ ภาคประชาสังคมได้ร่วมแรงร่วมใจในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

         พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ได้หมายความว่าไม่ให้มีการจ้างเด็กทำงาน เพราะการทำงานของเด็กก็เป็นประโยชน์แก่เด็กและครอบครัว   ทั้งในเรื่องการการสร้างความรับผิดชอบ สร้างรายได้ การเรียนรู้โลกการทำงานที่แท้จริง แต่จะต้องไม่มีการจ้างงาน ที่ผิดกฎหมาย เช่น การจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงาน หรือให้ลูกจ้างที่มีอายุ 15 ปีแต่ไม่ครบ 18 ปีทำงานที่มีลักษณะงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือศีลธรรม ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้กำหนดห้ามไว้ หวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการจ้างแรงงานเด็กอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และร่วมมือร่วมใจในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ เพื่อให้เด็กที่ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานทุกคนได้ทำงานอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิต  ที่ดี เพื่อมอบเป็นของขวัญในโอกาสวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้ จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ หากพบเห็นสามารถแจ้งได้ที่: สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน