กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมพิจารณา ทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)


วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากสำนัก/กอง ได้ร่วมกันพิจารณา ทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการของกสร.สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม