กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมพิจารณา ทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)


วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากสำนัก/กอง ได้ร่วมกันพิจารณา ทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการของกสร.สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน