กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมพิจารณา (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ


วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอุดมลัษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษย์ชน (เรื่อง การเลือกปฎิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานบริษัทเอกชน) เพื่อพิจารณาจัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2563 รวมถึงรับทราบแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบในการจัดทำร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน