กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ประชุมเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล

 

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมการจัดงานวันสตรีสากล เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของคณะทำงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


รับข่าวสารกรม