กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รมว.แรงงานมอบโล่เกียรติยศ สปก.ต้นแบบส่งเสริมการป้องกันโรคจากการทำงาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้นแบบการส่งเสริมป้องกันโรคเนื่องจากการทำงานและไม่เนื่องจากการทำงาน จัดโดยสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย โดยมีนายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน


รับข่าวสารกรม