กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 29


 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดหลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 29 เพื่อสร้างนักบริหารให้เป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีความรู้ ทักษะความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการวางแผนด้านการบริหารงาน บริหารคนบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส รวมถึงการใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายของกรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการระดับชำนาญการทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวม 40 คน โดยมีผู้บริหารกรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย ณ โรงแรมเอส รัชดาเรเซอร์ โฮเทล เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม