กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 29


 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดหลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 29 เพื่อสร้างนักบริหารให้เป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีความรู้ ทักษะความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการวางแผนด้านการบริหารงาน บริหารคนบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส รวมถึงการใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายของกรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการระดับชำนาญการทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวม 40 คน โดยมีผู้บริหารกรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย ณ โรงแรมเอส รัชดาเรเซอร์ โฮเทล เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line