กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เปิดการเข้าค่ายอบรมทางการลูกเสือของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นบร. รุ่นที่ 29


วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายฝึกอบรมทางการลูกเสือ หลักสูตร basic management Course by Scout Process เพื่อสร้างลักษณะนิสัยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ อีกทั้งช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมนักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 29 ของกรม เป็นผู้มีวินัยในตนเอง และรู้จักเอาหลักการ วิธีการของลูกเสือไปพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างทีมงานโดยใช้ระบบลูกเสือเป็นแนวทางในการพัฒนา ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line