กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์


วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองผลการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารกรมเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2563 รวมถึงการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับคู่สมรสของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line