กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ชี้แจง มีมาตรการรองรับการเลิกจ้าง กรณีโรงงานปิดกิจการ


นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน ชี้แจงประเด็นการปิดตัวของโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารรัฐสภา โดยกล่าวว่า จากข้อมูลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามข้อมูลการจดทะเบียนโรงงานจำพวก 2 และ 3 ของปี 2562 พบว่า แม้จะมีการยื่นขอปิดกิจการโรงงานจำนวน 1,689 โรงงาน แต่เมื่อเทียบกับการขอยื่นประกอบกิจการโรงงานใหม่ ซึ่งมีถึง 3,175 โรงงาน ถือว่าโรงงานเปิดใหม่มีมากกว่าที่ปิดกิจการสูงถึงร้อยละ 88.0 หรือเกือบ 1 เท่าตัว และหากนับรวมจำนวนโรงงานที่ยื่นขอขยายกิจการเข้าไปด้วยจะมีจำนวนทั้งสิ้น 4,303 โรงงาน ซึ่งมากกว่าที่ปิดกิจการถึงร้อยละ 154.8 หรือประมาณ 1.5 เท่าตัว ผลการบรรจุงานของกรมการจัดหางาน จำนวน 54,494 คน ทางด้านสถานการณ์ด้านแรงงาน ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ เดือนธันวาคม 2562 พบว่ากำลังแรงงานรวม 38.21 ล้านคน ผู้มีงานทำ 37.66 ล้านคน มีผู้ว่างงาน 367,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.0% ในจำนวนนี้มีผู้ว่างงานจบระดับอาชีวศึกษา จำนวน 24,200 คน โดยเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 16,900 คน
นอกจากนี้กระทรวงแรงงาน มีมาตรการรองรับผู้ว่างงานหรือหางานทำไม่ได้ 3 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการเฝ้าระวัง ได้แก่ การให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบ การลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ การลดชั่วโมงการทำงาน ลดสวัสดิการ การลดจำนวนลูกจ้าง เช่น งดรับเพิ่ม การหยุดกิจการชั่วคราวโดยใช้มาตรา 75 ของสถานประกอบกิจการ เป็นต้น
2. มาตรการหลังเลิกจ้าง ได้แก่ การตรวจสอบสิทธิ อัตราการจ่ายค่าชดเชย การตรวจสอบสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการว่างงาน เลิกจ้าง การจัดหางาน จับคู่ตำแหน่งงาน (Matching) ระหว่างผู้ที่กำลังหางานทำกับนายจ้าง การพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
3. มาตรการระยะยาว ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการแรงงานของทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจในเชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการวางแผน การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน (Labour Market Information :LMI) ให้ประชาชนรับรู้ เช่น อัตราการว่างงาน การขาดแคลนแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพ จัดทดสอบความถนัดทางอาชีพ การประสานนายจ้าง สถานประกอบการ เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงาน รวมทั้งมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ เป็นต้น


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน