กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ก.แรงงานจัดงานวันสตรีสากล ย้ำมุ่งสร้างความเสมอภาคแรงงานสตรี


 

           กระทรวงแรงงาน จัดงาน “วันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2563” ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาค สู่สังคมไทย” พร้อมรับประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น 29 รางวัล จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

           หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2563 กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นในแต่ละปี เพื่อชูเกียรติสตรีทำงานซึ่งประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  ที่ดีทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ซึ่งปัจจุบันสตรีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศและเพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตอย่างมากทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงานทุกคน เนื่องจากเป็นกำลังสำคัญต่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีทั้งในระดับครอบครัวตลอดไปจนถึงระดับชาติ โดยกระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานสตรีได้รับการปกป้อง คุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ มุ่งพัฒนาแรงงานสตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี    มีความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนรณรงค์สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมบทบาทของสตรีทำงาน และความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อให้สตรีทำงานได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ   ได้อย่างมั่นคงต่อไป                            

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อว่า การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2563 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาค สู่สังคมไทย” เพื่อกระตุ้น ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมความเสมอภาคด้านแรงงาน โดยมีพิธีประทาน  โล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ซึ่งในปีนี้มีสตรีเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 114 คน และได้รับการคัดเลือกเป็น สตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 รวม 8 ประเภท จำนวน 29 รางวัล อาทิ สตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่น ได้แก่ นางสาวอำพร โพธิ์ภิขุ พนักงานปฏิบัติการ (ฝ่ายผลิต) บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปสุกรแม้โจ้) ศิลปินสตรีดีเด่น ได้แก่ นางพิมพ์โพยม วิริยะสุนทรวงศ์ และสื่อมวลชนสตรีดีเด่น ได้แก่ นางสุดฤทัย เลิศเกษม ผู้อำนวยการสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563 นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ทอล์คโชว์ เรื่อง แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาคสู่สังคมไทย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563 และบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของสตรีทำงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน