กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน


วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 การปรับตำแหน่งในโครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 ที่ส่งผลกระทบกับแผนปฏิบัติการกองทุนฯ รวมทั้งพิจารณา การทบทวนคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ จำนวน 6 คณะและพิจารณาแผนการติดตามประเมินผลสมาชิกของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ตามโครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชาประจำปีงบประมาณ 2561โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line