กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยก่อนเปิดภาคเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และบรรยายพิเศษ ในการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ บิดา มารดา และผู้ปกครองได้รับทราบถึงนโยบายการบริหาร และการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ณศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

 

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน