กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครองแรงงานและ NGOs ร่วมขจัดปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


         กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) พร้อมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในการคุ้มครองสิทธิและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความชอบธรรม

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานในการทำงานเป็นทีมร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงครามว่า แรงงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย เมื่อมีการจ้างงานก็อาจเกิดปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงานขึ้น เช่น การถูกเอารัดเอาเปรียบ ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น ขณะเดียวกันปัญหาด้านแรงงานมักถูกเชื่อมโยงเข้ากับปัญหาการค้ามนุษย์ เรียกว่า การค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกและถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ กสร.ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานเป็นไปอย่างทั่วถึง จึงได้พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs) ด้านแรงงานมีส่วนสำคัญและร่วมขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวกับกสร.มาอย่างต่อเนื่อง

         นายอภิญญา กล่าวต่อว่า เพื่อยกระดับความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน กสร.จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานในการทำงานเป็นทีมร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานและบุคลากรขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) พร้อมหารือแนวทางพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ NGOs ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความถูกต้องและชอบธรรม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน และบุคลากรของ NGOs รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน