กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Virtual Meeting)


          วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยนางอุดมลักษณ์ สอนสาลี รองอธิบดี นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET) ครั้งที่ 21 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Virtual Meeting) ครั้งแรกของเครือข่ายด้านความปลอดภัยฯ ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยประเทศไทยได้รับมอบตำแหน่งเลขานุการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ต่อจากสหภาพเมียนมา เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2566 และจะได้รายงานผลการดำเนินด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศสมาชิก 10 ประเทศให้ที่ประชุมทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ในการยกระดับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศสมาชิก รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายฯ ให้สอดคล้องกับร่างแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ปี พ.ศ. 2564-2568 ณ ห้องประชุม ชั้น15 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน