กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะทำงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


     วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมของสำนัก/กองหรือเทียบเท่า รวมถึงการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกรมของทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line