กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านครั้งที่ 1/2564 เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาการรับงานไปทำที่บ้านให้เกิดเป็นรูปธรรม


         วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนภาครัฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้จ้างงาน กรรมการผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อพิจารณากรอบแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านสามารถนำไปกำหนดแผนและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของรัฐบาล เพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านทั่วประเทศได้รับผลประโยชน์สูงสุดมีการกำหนดเป้าหมายในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้มีพลังในการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาการรับงานไปทำที่บ้านให้เกิดเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน