กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “การวิจัยความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเภทกิจการก่อสร้าง ครั้งที่ 1


    วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “การวิจัยความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในประเภทกิจการก่อสร้าง ครั้งที่ 1” (The 1st Workshop of Research on Economic Justification of OSH Implementation in the Construction Sector) กล่าวทักทายและแนะนำตัวต่อประเทศสมาชิกเครือข่ายฯ และสานต่อภารกิจงานในฐานะเลขานุการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียนให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมด้วยนางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นายอัครพงษ์ นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศความปลอดภัยในการทำงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ และนางสาวชมัยพร เทพานวล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน
    การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้แผนงานเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน 2021 - 2025 เพื่อศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในประเภทกิจก่อสร้างสำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้แทนภาครัฐระดับชำนาญการจากประเทศสมาชิกเครือข่ายอาเซียน และผู้เชี่ยวชาญระดับชาติจากหน่วยงานภาครัฐด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน 10 ประเทศ จัดโดยสาธารณรัฐอินโดนีเซีย


รับข่าวสารกรม