กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ประจำปี 2564


     วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยความปลอดภัยในการทำงาน ครบรอบ 36 ปี พร้อมด้วยนางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 - 12 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Google Meet) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน

     วาระการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมในงานฯ อาทิ พิธีสงฆ์ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมถ่ายทอดกิจกรรมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล และการแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเครือข่ายความปลอดภัยฯ ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป


รับข่าวสารกรม