กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา เพื่อนำองค์ความรู้ต่อยอดในโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง


   วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 น. นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ นายสมพจน์ กวางแก้ว และนางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำคณะผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้ารับการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินกิจกรรมโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ลูกจ้างสามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


รับข่าวสารกรม