กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.ร่วมให้ข้อมูลประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 8/2566


                     วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ ร่วมชี้แจงร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศดังกล่าว โดยร่างประกาศฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1) ร่างประกาศ ครรส. เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) เป็นการเพิ่มบทนิยามคำว่า วันหยุด ให้หมายความรวมถึงวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี และแก้ไขเพิ่มเติมให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สิทธิลาเพื่อคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง 98 วัน 2) ร่างประกาศ ครรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ และค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เป็นการกำหนดให้ลูกจ้างซึ่งทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงานมีสิทธิได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 33.33 เป็นระยะเวลา 15 ปี และเพิ่มเติมให้ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 10 ปี และเสียชีวิตในปีที่เกษียณมีสิทธิได้รับค่าทดแทนเท่ากับอัตราการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน และ 3) ร่างประกาศ ครรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19) เป็นการปรับปรุงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19 ให้สอดคล้องกับที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน