กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)


         วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับประเทศ และนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติให้บุคลากรกรมได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน รวมจำนวน 35 คน ระยะเวลาการจัดโครงการฯ จำนวน 2วัน ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

        ในช่วงท้ายของพิธีเปิดโครงการฯ ประธานพิธีได้มอบนโยบายตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีให้กับผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรกรมทุกคน โดยมีเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุม Galleria โรงแรมเอสรัชดา เลเชอร์ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน