กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ก.แรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แถลงข่าวจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566


         กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) แถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี สร้างความเสมอภาคและการทำงานที่มีคุณค่า” ในวันพุธที่ 8 มีนาคมนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่น และกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงานว่าเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ

 

         นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 วันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่า กระทรวงแรงงานจะจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และการพัฒนา รวมถึงการทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสิทธิสตรีตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสตรีมาโดยตลอด อันเห็นได้จากการกำหนดการคุ้มครองสิทธิของแรงงานสตรีไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานสตรีมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 นี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี สร้างความเสมอภาคและการทำงานที่มีคุณค่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีทำงานทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน สนับสนุน ส่งเสริมให้สตรีทำงานได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน มีพลังสร้างสรรค์ครอบครัวและสังคมที่เข้มแข็ง และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นสากล

 

         อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมสำคัญภายในงานจะมีพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่สตรีทำงานดีเด่น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งในปีนี้มีสตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 31 คน จาก 8 ประเภทรางวัล อาทิ นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) การประปานครหลวง ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ ประเภทศิลปินสตรีดีเด่น และนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทสื่อมวลชนสตรีดีเด่น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแสดงนิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น และการแสดงผลิตภัณฑ์ของสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น อีกด้วย


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน