กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการ กสร.เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ


         วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายวิสุทธ์ คงสุจริต ผู้ตรวจราชการ กสร. เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 85 คน เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน ผูกพันกับสถานศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูพี่เลี้ยง เด็กปฐมวัย และผู้ปกครอง โดยมี นายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติ นางดาราพรรณ นิธิสิริกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line