กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ 1/2566


          วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ/รองผู้อำนวยการ ศรชล.เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญเพื่อพิจารณา 1. แบบเครื่องหมายสำหรับใช้แทนบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ศรชล. 2. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหาร ศรชล. เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ศรชล. พ.ศ. .... 3. (ร่าง) กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการ ศรชล. พ.ศ. .... 4. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ว่าด้วยการกำหนดให้ใช้เสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. พ.ศ. .... และ 5. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ว่าด้วยเครื่องแบบปกติสำหรับพนักงานราชการ พ.ศ. .... ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานหลัก ศรชล. ด้วย ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน