กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.ร่วมเป็นเกียรติงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 42/2566 สหภาพแรงงานโตโยต้า จ.ชลบุรี


                    วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. ร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 42/2566 การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแถลงกิจกรรมและชี้แจงงบการเงินในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อเรียกร้องประจำปี 2566 ของสหภาพแรงงานโตโยต้า มี ทั้งนี้ รองอธิบดี กสร. ได้กล่าวเพื่อเป็นเกียรติในงานถึงบทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของภาครัฐที่มีต่อสหภาพแรงงานและสถานประกอบกิจการในการสร้างความสำเร็จ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง และสร้างเกราะป้องกันอุปสรรคทั้งหลาย การขับเคลื่อนให้เกิดการเจรจาโดยระบบทวิภาคี ภายใต้หลักการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง โดยมี นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีและระยอง เข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ โรงแรมบางแสน เฮจริเทจ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี และผ่านระบบ Zoom Meeting


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน