กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)


           วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมี นายสมัย โชติสกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 1.ทบทวนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคณะอนุกรรมการทุกคณะและที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันฯ 2.รายงานผลติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณปี 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) 3.ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 (เดือนเมษายน-ธันวาคม 2566) เรื่องเพื่อทราบ 1.รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล2.รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมาย 3.รายงานความคืบหน้าคดีความต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4.รายงานความคืบหน้ากิจกรรมโครงการองค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) 5.รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 6.รายงานผลการจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ห้อง 1 ชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom)


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน