กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ครั้งที่ 123-1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


      วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ครั้งที่ 123-1/2566 สาระสำคัญเพื่อทราบ ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566 2.การเสนอและการดำเนินการโครงการของสถาบันฯ 3.การทำนิติกรรมของสถาบันฯ 4. สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองระบบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน