กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


      วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2566  สาระสำคัญเพื่อทราบ ดังนี้ 1. รายงานสรุปผลการรับ - จ่ายเงินกองทุนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2. ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 3. รายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 4. ผลการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนฯ  5. บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566  6. รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปี 2566 เรื่องเพื่อพิจารณา การประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียนของกองทุนฯ และคู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ  โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน