กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เผยกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจ่าย 4.6 แสน ช่วยเหลือลูกจ้างถูกเลิกจ้าง จ.ปทุมธานี


        กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนลูกจ้าง 20 ราย หลังถูกนายจ้างจังหวัดปทุมธานีเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย โดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้ว 463,400 บาท

 

        นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานจากพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี (สสค.ปทุมธานี) ว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ได้ดำเนินการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย) ให้แก่ลูกจ้าง บริษัท เอสซี (1988) จำกัด 20 ราย เป็นเงิน จำนวน 463,400 บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีแล้ว หลังพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย เป็นเงินจำนวน 3,266,533 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ให้แก่ลูกจ้างนับแต่วันออกคำสั่งภายใน 30 วัน และคำสั่งเป็นที่สุด คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจึงได้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. 2560 ข้อ 11 (3) เจ็ดสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันขั้นต่ำรายวันตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานเร่งดำเนินการตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับคำร้องและการพิจารณาคำร้องของพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด 

 

        อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ในอัตราดังต่อไปนี้คือ (1) 30 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน สำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 3 ปี (2) 50 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน สำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี (3) 70 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน สำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ หากนายจ้าง ลูกจ้าง มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02–660-2059 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กองคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน