กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

กสร. ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการ อนุญาตให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานวันที่ 7 พฤษภาคม หรือ 14 พฤษภาคม เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าหรือไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

          นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ด้วยมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 142 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

          อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ลูกจ้างสามารถทำหน้าที่และใช้สิทธิเลือกตั้ง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้ออกประกาศ ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ อนุญาตให้ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ หน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่ หรือเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาหารือ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 10 พื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน