กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ครั้งที่ 1/2566


          วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญ เพื่อทราบ รายงานการเผยแพร่รูปเล่มรวมย่อข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงาน ปี 2565 ลงในเว็บไซต์กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเพื่อพิจารณา ข้อหารือการกำหนดเวลาการทำงานปกติของงานเชื่อมโลหะ ของบริษัท 1 แห่ง/การจัดทำตัวอย่างรูปแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กรณีมีพฤติการณ์พิเศษ เช่น ฟื้นฟูกิจการ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ล้มละลาย เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เป็นตั้น โดยมี นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน