กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานรับมอบหนังสือขอความช่วยเหลือกรณีลูกจ้างโรงงานสิ่งทอถูกค้างจ่ายค่าจ้าง


         วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.50 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานรับมอบหนังสือขอความช่วยเหลือกรณีลูกจ้างโรงงานสิ่งทอ จ.สมุทรปราการ ถูกค้างจ่ายค่าจ้าง จากผู้นำแรงงานและลูกจ้าง ประมาณ 60 คน โดยมีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของลูกจ้างกลุ่มนี้ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สสค.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม และในวันนี้ ได้สั่งการให้กองคุ้มครองแรงงานดำเนินการรับคำร้อง (คร.7) บันทึกข้อเท็จจริงจากตัวแทนลูกจ้าง รวมถึงเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และส่งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน