กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เผยความคืบหน้ายกระดับการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน


          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน อันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย เตรียมแก้กฎหมายขยายการคุ้มครองเพิ่ม

 

          นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้กำหนดให้ วันที่ 16 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันลูกจ้างทำงานบ้านสากล (Domestic Workers Day) กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีภารกิจและบทบาทในการดำเนินการส่งเสริมและคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจอยู่ด้วย โดยมีกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะ ซึ่งมีสาระสำคัญ อาทิ ห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี กำหนดให้ลูกจ้างหยุดประจำสัปดาห์ๆ ละ 1 วัน มีวันหยุดตามประเพณีปีละ 13 วัน โดยได้รับค่าจ้าง และมีวันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน ทำงานโดยได้รับค่าจ้าง เป็นต้น และเพื่อเป็นการยกระดับการคุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กสร. ได้ดำเนินการแก้ไขการปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) เพื่อขยายความคุ้มครองเพิ่มในหลายประเด็น เช่น กำหนดให้ลูกจ้างทำงานวันหนึ่งไม่เกิน 8 ชั่วโมง นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น ให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตลอดจนให้นายจ้างแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็ก เป็นต้น

 

            อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้การดำเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเห็นชอบ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หากนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทำงานสามารถปรึกษา ได้ที่กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โทร. 02 660 2068 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 10 พื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line