กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ใช้แรงงาน ที่จังหวัดสมุทรปราการ


     วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ใช้แรงงาน และบรรยาย เรื่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับบทบาทในการขับเคลื่อนสวัสดิการแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีการเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในสถานประกอบกิจการ และการบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ และบทบาทของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 90 ราย โดยมีนายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการแรงงาน เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย ณ โรงแรมคูณ จังหวัดสมุทรปราการ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน