กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง และการพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รุ่นที่ 4 ผ่านระบบ Conference


      วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง และการพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รุ่นที่ 4 ผ่านระบบ Conference เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลัง การงบประมาณ และการพัสดุ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรมฯ รวมทั้งร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุในภาคใต้ 15 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 35 คน กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2566 โดยมี นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้อง Broadcast ชั้น 15 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน