กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ขับเคลื่อนกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2566 ยกย่อง 133 สถานประกอบกิจการต้นแบบปลอดยาเสพติด


          กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 รณรงค์ให้นายจ้างและลูกจ้างทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด มอบประกาศเกียรติคุณ 133 สถานประกอบกิจการต้นแบบในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด เผยปี 2565 มีสถานประกอบกิจการโรงงานสีขาวกว่า 1.6 พันแห่ง ผ่านเกณฑ์ มยส.กว่า 900 แห่ง

 

          นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 และพิธีประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 ว่า องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงภัยคุกคามของยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกเรื่อยมา กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจกำกับดูแลและคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเพื่อให้แรงงานไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ รวมถึงดูแลให้สถานประกอบกิจการเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติด ได้แก่ โครงการโรงงานสีขาว และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งในปี 2565 มีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว จำนวน 1,693 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 64,654 คน และได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จำนวน 935 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 146,145 คน           นายนิยม กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและร่วมกันในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ ภายในงานมีการมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในการรับมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 133 แห่ง ได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ และการกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งในวันนี้มีนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าของสถาน ประกอบกิจการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กรมส่งเสริมสุขภาพจิต สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน