กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน และคณะทำงานติดตามข่าวสารที่มีผลกระทบด้านแรงงาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ฯ ครั้งที่ 1/2566


      วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน และคณะทำงานติดตามข่าวสารที่มีผลกระทบด้านแรงงาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ ของกรมฯ ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญ เพื่อทราบคำสั่งคณะทำงานฯ ทั้งสองคณะ และมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมขอให้คณะทำงานฯ ทั้งสองคณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความฉับไว ทันสถานการณ์ และรายงานการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายธวัช ไชยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันฯ นายพฤกษ์ พรหมพันธุม เลขานุการกรม คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน