กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ครั้งที่ 1/2566


     วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญ เพื่อทราบ 1. ผลการดำเนินงานด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566) 2. รายงานผลการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ครั้งที่ 2/2565 และ 3. รายงานความคืบหน้าการพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทย และที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ร่างแนวปฏิบัติปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน