กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และการคัดเลือกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566


         วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สาระสำคัญเพื่อทราบ กิจกรรมการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดีฯ ประจำปี พ.ศ.2566 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และหน่วยงานที่เสนอชื่อสถานประกอบกิจการเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อพิจารณาการคัดเลือกสถานประกอบกิจการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นแบบแรงงานพันธุ์ดีฯ และการคัดเลือกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน