กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างกรมฯ กับองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี


     วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายนายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Occupational Safety And Health Agency : KOSHA) โดยมี นายสมพจน์ กวางแก้ว นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ ห้องโถงรับรอง ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

การจัด MOU ในครั้งนี้ ถือเป็นข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับที่ 4 แทนฉบับเดิมที่หมดอายุลงในวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา จึงเป็นการขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไปอีกเป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ.2566 - 2569) เพื่อให้ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ นโยบาย และเครื่องมือในด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน อันเป็นการช่วยพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย และช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน