กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566


      วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 สาระสำคัญ เพื่อทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 / ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเพื่อพิจารณา การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. ผู้บริหารกรม คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน